آخرین اخبار سایت
نظرسنجی
نتیجه نظرسنجی  

باید وارد سیستم شوید تا در نظر سنجی شرکت کنید
اطلاعات تماس

شما می توانید از طریق ذیل با شرکت در تماس 

باشید.

آدرس: شهرک صنعتی توس  فاز ۲  اندیشه ۴    

موکت نگین مشهد

تلفن:    ۴-۰۵۱۳۵۴۱۳۵۰۱

دور نگار: ۰۵۱۳۵۴۱۳۵۰۵

آدرس: شهرک صنعتی توس فاز۱ تلاش شمالی۵/۴ 

فرش پرشین مشهد

تلفن: ۰۵۱۳۵۴۱۰۸۹۳

آدرس ایمیل: neginmoquette@gmail.com

X
تصویر نمایندگی