تماس با موکت نگین
آدرس: مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز ۲ - اندیشه۴- شرکت موکت نگین مشهد
تلفن: ۰۵۱۳۵۴۱۳۵۰۱-۴         دورنگار: 35413505
ایمیل: neginmoquett@gmail.com


آدرس : مشهد -

شهرک صنعتی توس-فاز 2- اندیشه4- موکت نگین مشهد

تماس با مدیر